Conditions générales

Conditions Générales

1. TAAL, LANGUE, LANGUAGE

Download Algemene voorwaarden B2B

Nederlands: Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op www.baginco.com, in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke.

Français: Ces Conditions Générales sont disponibles sur simple demande et peuvent aussi être consultées sur le site www.baginco.com, en néerlandais, français, anglais et espagnol. La version en néerlandais de ces Conditions Générales est la seule version authentique.

English: These General Terms and Conditions are available on request and can also be consulted on www.baginco.com in Dutch, French, English and Spanish. Only the Dutch version of these General Terms and Conditions is legally valid.

 1. DEFINITIES

2.1 “BAG IN CO”: de naamloze vennootschap “BAG IN CO INTERNATIONAL”, met maatschappelijke zetel gevestigd te B-2550 Waarloos, Mouterij 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0890.459.109 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE0890.459.109

2.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2.3.1 “Klant”: elke (rechts)persoon die een Product aankoopt bij BAG IN CO, een order plaatst bij BAG IN CO, en/of een prijsaanvraag stuurt aan BAG IN CO, evenals iedereen die in naam of voor rekening van een andere (rechts)persoon voor de eerste keer een Product aankoopt bij BAG IN CO, een order plaatst bij BAG IN CO, en/of een prijsaanvraag stuurt aan BAG IN CO.

2.3.2 “Nieuwe Klant”: elke (rechts)persoon die voor de eerste keer een Product aankoopt bij BAG IN CO, een order plaatst bij BAG IN CO, en/of een prijsaanvraag stuurt aan BAG IN CO, evenals iedereen die voor de eerste keer in naam of voor rekening van een andere (rechts)persoon een Product aankoopt bij BAG IN CO, een order plaatst bij BAG IN CO, en/of een prijsaanvraag stuurt aan BAG IN CO.

2.3.3 “Bestaande Klant”: elke (rechts)persoon die reeds eerder Producten heeft aangekocht of regelmatig Producten aankoopt bij BAG IN CO, orders plaatst bij BAG IN CO, en/of prijsaanvragen stuurt aan BAG IN CO, evenals iedereen die in naam of voor rekening van een andere (rechts)persoon reeds eerder Producten heeft aangekocht of regelmatig Producten aankoopt bij BAG IN CO, orders plaatst bij BAG IN CO, en/of prijsaanvragen stuurt aan BAG IN CO, etc.

2.4 “Product(en)”: Blokbodemzakken en vensterzakken geproduceerd door BAG IN CO en sluitstrips aangekocht door BAG IN CO.

2.5 “Blanco Blokbodem- en Vensterzakken”: blokbodem- en vensterzakken zonder bedrukking.

2.6 “Bedrukte Blokbodemzakken”: blokbodemzakken met een standaardbedrukking.

2.7 “Gepersonaliseerde Blokbodem- en Vensterzakken”: blokbodem- en vensterzakken op maat gemaakt, met keuze van de Klant voor wat betreft formaat, buitenafwerking, binnenafwerking, lay-out, etc.

2.8 “Goed Voor Druk”: het akkoord van de Klant, onder welke vorm dan ook, met de drukproef aangeleverd door BAG IN CO op basis waarvan BAG in CO zal overgaan tot de uitvoering van de order van de Klant.

2.9 “Aangetekende Klachtenbrief”: een ter post aangetekende brief of een e-mail met ontvangstbevestiging ten aanzien van info@baginco.com, met de vermelding van het factuurnummer, alle referentienummers (voor zover van toepassing) weergegeven op de schriftelijke overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van BAG IN CO, de leveringsbon uitgaande van BAG IN CO en/of de factuur uitgaande van BAG IN CO, met een nauwkeurige identificatie van de Producten, en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek.

2.10 “Conformiteit Van De Levering” (exhaustieve definitie): levering van de juiste (types van) Producten, zonder zichtbare gebreken, op de juiste locatie in conformiteit met de schriftelijke overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant of bij het ontbreken hiervan in conformiteit met de orderbevestiging uitgaande van BAG IN CO. Bij ontbreken van zowel een schriftelijke overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant, als van een orderbevestiging uitgaande van BAG IN CO, wordt de juistheid van de (types van) Producten en van de locatie geëvalueerd t.o.v. het order van de Klant.

2.11Overeenkomst Voor Periodieke Afname “: Overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur binnen de welke de Klant op afroep bepaalde (volumes van) Producten van BAG IN CO kan bestellen.

 

 1. TOEPASBAARHEID

3.1 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het sturen van een prijsaanvraag, het plaatsen van een order en/of het sluiten van een overeenkomst met BAG IN CO, dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen BAG IN CO en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant; (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van BAG IN CO; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) art. 4-88 van het Weens Koopverdrag; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikelen 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag.

Andere voorwaarden en/of normen, zoals onder meer de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen door BAG IN CO. Andere (afwijkende) voorwaarden zijn enkel van toepassing indien BAG IN CO deze (afwijkende) voorwaarden uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.

3.2 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen BAG IN CO en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.

3.3 BAG IN CO behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen.

 

 

 

 

 1. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING

4.1 BAG IN CO kan alle aanbiedingen en offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle aanbiedingen en offertes van BAG IN CO vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant.

4.2 De overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is BAG IN CO in rechte te verbinden, het order van de Klant schriftelijk en/of elektronisch bevestigt middels een orderbevestiging of een aflevernota, dan wel zodra BAG IN CO de uitvoering van het order opstart.

4.3 Behoudens andersluidend beding, zal BAG IN CO, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden, slechts tot uitvoering van de overeenkomst overgaan na inachtneming van een wachttermijn van drie werkdagen, en dit zonder dat de Klant hieromtrent enig recht van verhaal heeft t.o.v. BAG IN CO.

4.4 Alle leveringen van Producten die niet expliciet werden voorzien in de schriftelijke overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van BAG IN CO, worden geacht bijkomende bestellingen en/of meerwerken te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de Klant.

4.5 BAG IN CO is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan, en heeft steeds het recht om een minimum factuurbedrag voorop te stellen.

 

 

 1. PRIJS EN KOSTEN

5.1 Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt.

Voor elke bestelling afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend. Deze is slechts geldig voor een welbepaalde bestelling en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige bestellingen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de Producten vermeld in de offerte tegen de prijs zoals opgegeven voor dit gedeelte in de offerte. BAG IN CO behoudt zich in dit laatste geval uitdrukkelijk het recht voor haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen aan de aard van de bestelling.

5.2 Ingeval van oponthoud, heeft BAG IN CO het recht om de prijzen te verhogen die worden weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van BAG IN CO. Onder oponthoud wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): laattijdige betaling; het niet volbrengen door de Klant van de verplichtingen die worden weergegeven in de artikel 9 en 15 van deze Algemene Voorwaarden; etc.

5.3 Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve oplevering van de Producten, wijzigingen in de oorspronkelijke bestelling van welke aard dan ook (waaronder doch niet beperkt tot wijzigingen in de tekst, in de schrijfwijze van de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of de plaatsing van de clichés of forolitho’s, in het druk- of bindwerk etc.), machinestilstanden in afwachting van de Goed voor Druk vanwege de Klant, geven BAG IN CO het recht de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

5.4 Door BAG IN CO verzorgde drukproeven zullen aan de Klant in rekening gebracht worden.

5.5 BAG IN CO heeft steeds het recht aan de Klant een voorschot, dan wel volledige voorafbetaling, te vragen alvorens tot de uitvoering over te gaan van haar verplichtingen t.o.v. de Klant.

5.6 BAG IN CO heeft steeds het recht aan de Klant een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering over te gaan van haar verplichtingen t.o.v. de Klant.

5.7 BAG IN CO heeft steeds het recht voor de bewaring van clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, en/of enige andere informatie aangeleverd door de Klant van welke aard dan ook kosten aan te rekenen.

5.8 Een overdruk van bestelde Producten wordt steeds aan de Klant in rekening gebracht voor zover in overeenstemming met hetgeen bepaald in artikel 10.2 inzake afwijkingen met betrekking tot de bestelde hoeveelheid.

5.9 BAG IN CO heeft steeds het recht specifieke vereisten van de Klant die een invloed kunnen hebben op de kostprijs van de Producten in rekening te brengen.

5.10 BAG IN CO heeft steeds het recht een stockagevergoeding in rekening te brengen voor de opslag van de drukplaten die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.

 

 1. VERBINTENISSEN VAN BAG IN CO

6.1 De verbintenissen van BAG IN CO beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering van haar verplichtingen zoals omschreven in de schriftelijke overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbevestiging of aflevernota uitgaande van BAG IN CO. Indien er noch een schriftelijke overeenkomst werd opgesteld tussen BAG IN CO en de Klant, noch een orderbevestiging of aflevernota uitgaande van BAG IN CO, en BAG IN CO reeds begonnen is aan de uitvoering van het order, blijft de verantwoordelijkheid van BAG IN CO beperkt tot de uitvoering van het schriftelijk order van de Klant.

6.2 BAG IN CO is niet verantwoordelijk voor het naleven van de respectievelijke wettelijke verplichtingen verbonden aan de levering en/of het gebruik van de Producten die gelden in het land waar de Producten zullen worden geleverd en/of gebruikt, zoals onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn) milieuverplichtingen, aanvraag van vergunningen, kwaliteitsvereisten, invoerregels, etc.

6.3 BAG IN CO is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van tests.

6.4 Indien bepaalde Producten en/of componenten van bepaalde Producten niet voorradig zijn, kunnen BAG IN CO en de Klant in onderling overleg overeenkomen om deze ontbrekende Producten en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent van een ander merk of type. De eventuele vervanging van ontbrekende Producten en/of componenten door een functioneel equivalent bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder de artikelen 9 en 15 van deze Algemene Voorwaarden, en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een vermindering in prijs of een ontbinding van de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant. De eventuele meerprijs van een dergelijke vervanging is niet inbegrepen in de prijs en wordt aangerekend aan de Klant.

6.5 Behoudens andersluidende overeenkomst is BAG IN CO er niet toe gehouden , clichés, , ontwerpen, tekeningen, foto’s, en/of enige andere informatie aangeleverd door de Klant van welke aard dan ook te bewaren.

 

 1. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN EN/OF DIENSTENPRESTATIES

7.1 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen steeds conform de Incoterm® “Ex works” (Ex Works) (Incoterms 2010).

7.2 De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van BAG IN CO t.o.v. de Klant, noch van de schriftelijke overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant, noch van de orderbevestiging of aflevernota uitgaande van BAG IN CO.

In geval van overschrijding van de aangegeven leveringstermijn, zullen BAG IN CO en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen.

Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant.

Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of het order van de Klant, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant, evenals wijzigingen in de orderbevestiging of aflevernota uitgaande van BAG IN CO, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

7.3 BAG IN CO is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van fabrikanten en/of leveranciers van BAG IN CO, de Klant, diens klanten en/of enige andere derde. Het niet naleven van de Klant van zijn verplichtingen, onder andere deze bepaald onder artikel 15.1, en/of het wijzigen door de Klant van zijn initiële bestelling, heeft alleszins tot gevolg dat enige uitdrukkelijk overeengekomen dan wel indicatief aangegeven leveringstermijn komt te vervallen.

7.4 BAG IN CO heeft het recht de aangekochte Producten in verschillende delen te leveren of uit te voeren. Gedeeltelijke levering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant.

7.5 Indien per uitzondering een levering werd overeengekomen conform de Incoterm “Ex Works” (EXW), Productieplaats Waarloos, dient de Klant de aangekochte Producten zelf, op eigen kosten en op eigen risico op te halen op de door BAG IN CO aangegeven tijd en plaats.

Bij gebrek aan ophaling binnen de vijf (5) werkdagen, is de Klant een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week. Zodra de geplande datum van ophaling met twee (2) weken overschreden is, heeft BAG IN CO het recht om de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met ingang op de datum van verzending van de ontbinding. BAG IN CO heeft in dit geval steeds het recht het reeds door de Klant betaalde voorschot, indien van toepassing, te behouden en de Klant is in dit geval alleszins een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van het totale factuurverdrag voor wat betreft Blanco Blokbodem- en Vensterzakken en/of Bedrukte Blokbodemzakken en 100% van het totale factuurbedrag voor wat betreft Gepersonaliseerde Blokbodem- en Vensterzakken, onverminderd het recht van BAG IN CO om hogere schade te bewijzen.

 

 1. ONDERAANNEMING

8.1 BAG IN CO heeft het recht om (een deel van) de overeengekomen werken in onderaanneming te geven.

 

 1. INFORMATIE, STALEN, MODELLEN, ONTWERPEN, ZETSELS, PROEFDRUKKEN EN GOED VOOR DRUK

9.1 De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde Producten. De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen, modellen, ontwerpen, zetsels en/of proefdrukken die BAG IN CO op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken.

9.2 De Klant draagt de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of de proefdruk en de aangekochte Producten geschikt zijn, en aan alle kwaliteitsvereisten voldoen m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Klant en/of diens klant de Producten heeft aangekocht of wenst te gebruiken.

De Klant zal hiertoe de nodige tests uitvoeren, en de noodzakelijke informatie (onder meer m.b.t. het juiste gebruik van de desbetreffende Producten en/of componenten, de eventueel aan deze Producten en/of componenten verbonden gevaren, de toepassingen en kwaliteiten van deze Producten en/of componenten, etc.) opvragen.

De Klant heeft hierbij de expliciete verplichting om de aldus verkregen informatie te verifiëren, onder meer m.b.t. de accuraatheid van de verkregen informatie, de volledigheid van deze informatie, en de toepasselijkheid van de informatie m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Klant de Producten heeft aangekocht of wenst te gebruiken.

9.3 Alle informatie die BAG IN CO, op eigen initiatief of op vraag van de Klant, aan de Klant overhandigt, heeft een louter informatieve waarde en bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden.

De verantwoordelijkheid van BAG IN CO blijft dienaangaande steeds beperkt tot de verantwoordelijkheid die op dwingende wijze aan BAG IN CO wordt opgelegd door de Belgische wetgeving.

9.4 Het overmaken door de Klant aan BAG IN CO van de Goed voor Druk, op welke wijze dan ook, behelst het definitief akkoord van de Klant met betrekking tot het Product in kwestie en ontslaat BAG IN CO van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van tijdens en/of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen.

 

 1. AFWIJKINGEN

10.1 BAG IN CO is niet verantwoordelijk voor afwijkingen in de Producten die eigen zijn aan de Producten en/of materialen en/of de productiewijze van de Producten in kwestie en dergelijke afwijkingen kunnen nooit aanzien worden als een niet-conforme levering, een zichtbaar gebrek dan wel een verborgen gebrek overeenkomstig artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk hieromtrent geen verhaal te hebben ten aanzien van BAG IN CO en BAG IN CO alleszins in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor voornoemde afwijkingen, dewelke door de Klant uitdrukkelijk worden aanvaard.

10.2 Worden onder andere (niet limitatieve opsomming) aanzien als afwijkingen in de Producten die eigen zijn aan de Producten en/of materialen en/of de productiewijze van de Producten in kwestie en die kunnen voorkomen, zelfs binnen éénzelfde bestelling:

 • Afwijkingen met betrekking tot het formaat van de Producten/de dikte van het papier of karton gebruikt voor de Producten voor zover de speling met betrekking tot het formaat binnen volgende marges blijft: 2 tot 3%;
 • Afwijkingen met betrekking tot de samenstelling, kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik van het papier of karton en/of de gebruikte inkt en/of afwijkingen aangaande de lijming, o.m. van voor- tot keerzijde van het gebruikte vel papier of karton;
 • Afwijkingen met betrekking tot het gewicht van de Producten voor zover de speling met betrekking tot het gewicht binnen een marge van 5 tot 10% van het gewicht ligt;
 • Afwijkingen met betrekking tot de bestelde hoeveelheid voor zover de speling met betrekking tot de hoeveelheid binnen een marge van 10 tot 20% ligt, in functie van de grootte van de bestelling.

10.3 Wanneer welbepaalde vereisten ten aanzien van de Producten, door de Klant uitdrukkelijk gevraagd aan BAG IN CO, aanleiding kunnen geven tot bijkomende of specifieke afwijkingen en dit werd door BAG IN CO meegedeeld aan de Klant, zullen deze afwijkingen ten aanzien van de Klant ook als afwijkingen in de Producten die eigen zijn aan de Producten en/of materialen en/of de productiewijze van de Producten in kwestie aanzien worden.

 

 1. AANVAARDING, OPLEVERING EN KLACHTEN

11.1 De Klant moet direct bij de inontvangstname van de aangekochte Producten een eerste verificatie uitvoeren, onder meer m.b.t. de Conformiteit Van De Levering.

Klachten m.b.t. de Conformiteit Van De Levering moeten gebeuren door een voorbehoud te formuleren op de leveringsbon, en moeten binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen aan BAG IN CO worden bevestigd per Aangetekende Klachtenbrief, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de geleverde Producten te aanvaarden zoals overeengekomen.

11.2 Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van (een deel van) de door BAG IN CO geleverde Producten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding (van het geheel), geldt als definitieve levering van de desbetreffende Producten, en bevrijdt BAG IN CO van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 13 van de Algemene Voorwaarden.

11.3 Klachten m.b.t. verborgen gebreken moeten aan BAG IN CO worden gemeld per Aangetekende Klachtenbrief. De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enig gebrek te beroepen, indien hij BAG IN CO hiervan niet op de hoogte brengt per Aangetekende Klachtenbrief, binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen nadat hij dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken.

11.4 Bij klachten m.b.t. de niet- Conformiteit Van De Levering die tijdig en correct aan BAG IN CO worden gemeld, zal BAG IN CO naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme en/of gebrekkige Producten of componenten (gedeeltelijk) vervangen; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant of bij het ontbreken hiervan, aan de prijs weergegeven in de orderbevestiging uitgaande van BAG IN CO; of (3) indien het zichtbare gebreken betreft die niet substantieel zijn voor het gebruik van de aangekochte Producten, een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en omvang van het betreffende gebrek.

De Klant erkent dat deze maatregelen beiden afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge de niet- Conformiteit Van De Levering en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door BAG IN CO.

11.5 Bij klachten m.b.t. verborgen gebreken die tijdig en correct aan BAG IN CO worden gemeld, zal BAG IN CO naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige Producten en/of componenten (gedeeltelijk) vervangen; (2) de gebrekkige Producten en/of componenten herstellen; of (3) een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en de omvang het betreffende gebrek.

De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge verborgen gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door BAG IN CO.

11.6 De eventuele (gedeeltelijke) vervanging van Producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant.

11.7 Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van BAG IN CO, heeft de Klant in geen geval het recht om Producten terug te sturen.

11.8 BAG IN CO behoudt zich het recht voor om zelf de niet- Conformiteit Van De Levering en/of andere gebreken vast te stellen, en de oorzaak ervan na te gaan. Wanneer BAG IN CO hierom verzoekt, zal de Klant de betreffende Producten, op eigen kosten en op eigen risico, aan BAG IN CO bezorgen binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe vanwege BAG IN CO, en dit op het adres van de maatschappelijke zetel van BAG IN CO.

11.9 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van Producten en/of dienstenprestaties ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant, de orderbevestiging of aflevernota uitgaande van BAG IN CO, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

11.10 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

 

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van BAG IN CO m.b.t. de aangekochte Producten, is beperkt tot haar wettelijke verantwoordelijkheden als producent en/of doorverkoper naargelang de omstandigheden.

12.2 Wanneer de overeenkomst goederen betreft die niet door BAG IN CO worden vervaardigd, doch enkel door BAG IN CO worden doorverkocht, kan BAG IN CO niet worden aangesproken m.b.t. enige schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering en behoren alle klachten en/of schade, andere dan deze m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij BAG IN CO de desbetreffende Producten heeft aangekocht. De Klant heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de kortste van volgende periodes:

 • de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan BAG IN CO aanbiedt;
 • een absoluut maximum van 1 jaar na levering van de respectievelijke Producten en/of dienstenprestaties.

Indien de Klant BAG IN CO tijdig en correct, in conformiteit met deze Algemene Voorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en/of schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, zal BAG IN CO deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent of leverancier. Bij de verdere afhandeling van deze klachten- of schadeprocedure fungeert BAG IN CO enkel als tussenpersoon tussen de Klant en de respectievelijke producent of leverancier. De verantwoordelijkheid van BAG IN CO blijft dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent of leverancier en anderzijds de Klant, zonder dat BAG IN CO op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade.

12.3 De aansprakelijkheid van BAG IN CO is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag, of (2) het bedrag van de uitkering van de door BAG IN CO aangegane verzekeringspolissen.

12.4 BAG IN CO is in geen geval aansprakelijk voor: (i) indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies), (ii) de door de Klant, eindgebruiker en/of derden toegebrachte schade, (iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte Producten, (iv) schade aan aangekochte Producten die de Klant heeft trachten te wijzigen of indien de Klant componenten heeft gebruikt die niet voldoen aan de parameters zoals voorzien door BAG IN CO (v) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Klant, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen met betrekking tot het gebruik zoals meegedeeld door BAG IN CO.

12.5 BAG IN CO is, in overeenstemming met de artikelen 9, 10 en 15 van deze Algemene Voorwaarden in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Klant en/of eindgebruiker om alle noodzakelijke en nuttige informatie op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor afwijkingen aan de Producten of hun hoeveelheid overeenkomstig artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, evenmin als enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die aan de Klant en/of eindgebruiker werd overhandigd door de Klant, leverancier(s) en/of producent(en) van de aangekochte Producten en/of enige andere derde.

12.6 Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte Producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

12.7 De Klant erkent dat BAG IN CO geen garantie biedt dat de Producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze gelden op het moment van levering van het product aan de Klant door BAG IN CO, zodoende dat BAG IN CO niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

 

 1. VRIJWARING

13.1 De Klant zal BAG IN CO volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant, de orderbevestiging of aflevernota uitgaande van BAG IN CO, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant.

13.2 De Klant zal BAG IN CO schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 14.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

 

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

14.1 De Klant draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid om:

 • alle gegevens tijdig te overhandigen aan BAG IN CO, onder meer m.b.t. de gegevens waarvan BAG IN CO aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen t.o.v. de Klant, en m.b.t. de gegevens waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen van BAG IN CO t.o.v. de Klant, waaronder doch niet beperkt tot het aanleveren van de nodige elementen voor de (proef)druk, de verbeterde proeven, de Goed voor Druk etc.;
 • BAG IN CO voorafgaand aan de levering van de aangekochte Producten en/ op de hoogte te brengen van mogelijke standaard- en wettelijke voorwaarden waaraan deze Producten dienen te voldoen;
 • BAG IN CO schriftelijk en tijdig op de hoogte te brengen van de specifieke vereisten waaraan de aangekochte Producten en/of dienstenprestaties dienen te voldoen. ;
 • de bijzondere verplichtingen verbonden aan de levering en/of het gebruik van de Producten die gelden in het land waar de Producten zullen worden geleverd en/of gebruikt, zoals vermeld in artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden na te leven, ongeacht of deze verplichtingen krachtens de wet van het land waar de Producten worden geleverd en/of gebruikt aan BAG IN CO toekomen;
 • de Producten binnen de 48 uur na levering grondig te keuren, en heeft in ieder geval de verplichting om de Producten op een adequate wijze te testen alvorens deze te gebruiken, verwerken en/of door te verkopen.
 • zijn klanten op afdoende wijze te informeren en op te leiden aangaande eventuele gebruiksvoorschriften zoals meegedeeld door BAG IN CO, dewelke de Klant uitdrukkelijk verklaart te kennen.
 • de noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten af te sluiten, onder meer m.b.t. het eigendomsvoorbehoud zoals vastgesteld in artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden. De Klant verleent BAG IN CO de toestemming om op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen.

14.2 Indien de Klant niet voldoet aan haar verplichtingen zoals weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant, de orderbevestiging of aflevernota uitgaande van BAG IN CO, deze Algemene Voorwaarden, en/of wanneer de Klant niet voldoet aan al haar andere (wettelijke) verplichtingen, heeft BAG IN CO het recht haar verplichtingen (tijdelijk) op te schorten. De kosten verbonden aan deze schorsing zijn integraal ten laste van de Klant. Deze kosten hebben onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): extra gepresteerde werkuren, stockagevergoedingen, etc.

 

 1. OVERMACHT EN HARDSHIP

15.1 BAG IN CO is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. 15.2 In geval van overmacht of hardship kan BAG IN CO naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. BAG IN CO: (1) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende Producten en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Klant uitnodigen om de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant te heronderhandelen.

Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan BAG IN CO, overeenkomstig artikel 26 van deze Algemene Voorwaarden, de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.

15.3 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en/of levernota en de levering; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst voor BAG IN CO onredelijk verzwaren en/of onmogelijk maken, etc.

 

 1. FACTUUR EN BETALING

16.1 De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur aan BAG IN CO melden per Aangetekende Klachtenbrief.

16.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van BAG IN CO, dienen alle facturen te worden betaald conform de instructies terug te vinden op de factuur. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord zal BAG IN CO voor wat betreft een overeenkomst met betrekking tot Blanco Blokbodem- en Vensterzakken en Bedrukte Blokbodemzakken deze overeenkomst kunnen annuleren conform artikel 18.1 van deze Algemene Voorwaarden ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling op voormelde vervaldag.

16.3 In geval de overeenkomst tussen de Klant en BAG IN CO om welke reden dan ook wordt opgeschort zal de facturatie gebeuren in het stadium van de uitvoering waarin de bestelling zich bevindt en zal een vergoeding ten bedrage van 12% van het factuurbedrag betrekking hebbende op de totale bestelling in rekening worden gebracht, onverminderd het recht van BAG IN CO eventuele bijkomende schade vergoed te zien.

16.4 Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BAG IN CO of door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Het is de Klant niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen.

16.5 Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn BAG IN CO in rechte te verbinden zijn geldig.

16.6 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen – en onverminderd hetgeen bepaald in artikel 20.1 van de Algemene Voorwaarden:

 • geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;
 • is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 12% van het factuurbedrag met een minimum van vijfhonderd Euro (€ 500,00), onverminderd het recht van BAG IN CO om hogere schade te bewijzen;
 • is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van BAG IN CO op de Klant onmiddellijk opeisbaar; en
 • heeft BAG IN CO het recht de geleverde Producten terug te vorderen van de Klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor BAG IN CO redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant verliest.

16.7 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

16.8 De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van BAG IN CO geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur.

 

 

 1. ANNULATIE

17.1 BAG IN CO behoudt zich het recht voor de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant en/of het order van de Klant, met betrekking tot Blanco Blokbodem- en Vensterzakken en/of Bedrukte Blokbodemzakken, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal t.o.v. BAG IN CO, geheel of gedeeltelijk te annuleren, bij gebrek aan tijdige en volledige betaling van het bedrag zoals vermeld op de factuur en/of de aflevernota.

17.2 BAG IN CO behoudt zich het recht voor de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant en/of het order van de Klant, met betrekking tot alle Producten, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal t.o.v. BAG IN CO, geheel of gedeeltelijk te annuleren, indien bepaalde Producten en/of componenten van bepaalde Producten niet voorradig zijn.

17.3 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van BAG IN CO, is het de Klant niet toegestaan om haar order of de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant te annuleren.

17.4 Ingeval de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant door of lastens de Klant wordt geannuleerd, zelfs met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van BAG IN CO, heeft BAG IN CO steeds het recht het reeds door de Klant betaalde voorschot, indien van toepassing, te behouden en is de Klant alleszins gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag voor wat betreft bestelde Blanco Blokbodem- en Vensterzakken en/of Bedrukte Blokbodemzakken en 100% van het totale factuurbedrag voor wat betreft Gepersonaliseerde Blokbodem- en Vensterzakken, onverminderd het uitdrukkelijke recht van BAG IN CO om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

 

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

18.1 De eigendomsrechten op de geleverde Producten gaan pas over op de Klant op het ogenblik van de volledige betaling van prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren. Tot zolang mag de Klant de gekochte Producten niet verkopen of verpanden aan een derde of er op enige wijze over beschikken. Indien de Klant de aangekochte Producten toch doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct te hebben betaald, gaat voormeld recht over op de resulterende verkoopprijs. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering. De Klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BAG IN CO te wijzen (bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen).

18.2 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde Producten veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om BAG IN CO daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

18.3 Voorts verbindt de professionele klant zich ertoe de onbetaalde Producten te verzekeren voor brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan BAG IN CO.

18.4 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, of indien BAG IN CO vermoedt dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, zal de Klant op eerste en eenvoudig verzoek van BAG IN CO de desbetreffende Producten op eigen kosten en risico binnen de 24 uur aan BAG IN CO terugbezorgen.

Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding tot gevolg van de van de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant.

Bij terugontvangst van de Producten, en voor zover deze Producten nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van BAG IN CO om hogere schade te bewijzen.

18.5 In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud bekomt BAG IN CO automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de desbetreffende Producten, en is de Klant aan BAG IN CO een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag verschuldigd.

18.6 Voor Gepersonaliseerde Blokbodem- en Vensterzakken is het eigendomsvoorbehoud niet van toepassing en zal steeds het volledige factuurbedrag worden aangerekend aan de Klant.

 

 1. RECHTSVERWERKING

Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet- toepassen door BAG IN CO van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

 

 1. NETTING

20.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen BAG IN CO en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen BAG IN CO en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

20.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Klant en BAG IN CO doorgevoerde schuldvergelijking.

 

 1. OPSCHORTING EN ONTBINDING

21.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt BAG IN CO zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van BAG IN CO om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

21.2 Indien de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 23.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van BAG IN CO te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

 

 1. VERTROUWELIJKHEID EN INTELLECTUELE EIGENDOM – NAAMSVERMELDING

22.1 De Klant blijft de exclusieve titularis van zijn intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot o.a. die documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen etc. die hij aangeleverd heeft aan BAG IN CO en wordt na uitvoering van de overeenkomst met BAG IN CO eigenaar van de (voor hem ontworpen) clichés. De Klant garandeert BAG IN CO hierbij dat de door hem verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. De Klant geeft BAG IN CO wel het recht deze zaken te gebruiken in uitvoering van de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant.

22.2 Alle documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen m.b.t., en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant, en/of die worden vermeld in elk mogelijk document uitgaande van BAG IN CO, met inbegrip van de orderbevestiging of de aflevernota en de leveringsbon uitgaande van BAG IN CO, moeten vertrouwelijk behandeld worden. Op het eerste verzoek van BAG IN CO moeten voormelde stukken worden teruggeven.

22.3 Deze documenten, informatie, modellen en ontwerpen, met uitzondering van de clichés, blijven eigendom van BAG IN CO en mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch gekopieerd, noch (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BAG IN CO.

22.4 De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na de beëindiging of het einde van de overeenkomst tussen BAG IN CO en de Klant, minstens totdat de desbetreffende documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen, zonder fout van de Klant, publiek gekend zijn.

22.5 BAG IN CO behoudt zich het recht voor haar naam en/of merk of merkteken te vermelden op de door haar aan de Klant aangeleverde Producten. De Klant mag deze naam en/of dit merkteken niet verwijderen of onzichtbaar maken.

 

 1. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL

23.1 De Klant geeft aan BAG IN CO de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door BAG IN CO aangeboden Producten . De Klant geeft BAG IN CO de toestemming deze gegevens aan derden over te maken.

23.2 De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van BAG IN CO meer wenst te ontvangen, dient de Klant BAG IN CO hiervan op de hoogte te brengen.

23.3 De Klant geeft aan BAG IN CO de toelating om beeldmateriaal van de bij de Klant geleverde Producten te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van BAG IN CO, publicatie in folder(s), etc.

 

 1. GESCHILLEN

Alle mogelijke geschillen tussen BAG IN CO en de Klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van BAG IN CO, tenzij BAG IN CO verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Klant.